Církev adventistů sedmého dne

sbor Uherský Brod

Sobotní škola

Sobotní studium Bible

Pro vás, kteří toho zatím ještě o studiu Bible v tzv. „Sobotní škole“ mnoho nevíte, jsou zde připraveny informace o tom, co to vlastně Sobotní škola je, jak funguje, kdy a proč vznikla, co jej jejím smyslem a na co vše se zaměřuje. Pokud již patříte mezi pravidelné aktivní účastníky Sobotní školy, jistě využijete naše rubriky, v niž naleznete každý týden aktuální materiály ke studiu Bible.

Ať už ale patříte do kterékoliv z výše uvedených kategorií, přejeme vám, aby Sobotní škola pro vás všechny mohla být příležitostí lépe poznat Toho, který je představen v Bibli, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Ukázková videolekce

Sobotní škola

SOBOTNÍ ŠKOLA JE… dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů s.d., která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.

SOBOTNÍ ŠKOLA MÁ… čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky:

 • Studium Bible
 • Budování přátelství a dobrých vztahů
 • Sdílení křesťanské víry s okolím
 • Podpora světové misijní práce
Historie

Na světě dnes jen sotva najdeme sbor Církve adventistů, kde by nefungovala „Sobotní škola“. Naopak, třídy Sobotní školy nacházíme často i tam, kde tato denominace ještě nemá žádné oficiální sbory. V době, kdy společenství adventistů zvěstuje poselství evangelia ve všech hlavních jazycích světa a pečuje o všechny věkové kategorie lidí, je poměrně nesnadné si představit, že byla někdy doba, kdy Sobotní škola v církvi nefungovala.

Ke zřízení „Sobotní školy“ jakožto jednoho z odvětví činnosti Církve adventistů sedmého dne nedošlo nějakým prohlášením ze strany Generální konference (nejvyšší administrativní orgán církve), ale postupně. Na počátku stál zájem o přiblížení biblického poselství mladé generaci.

Kolem r. 1850 bylo adventistů, kteří světili sobotu, tak málo, že se docela pochopitelně úsilí nepatrného počtu kazatelů soustřeďovalo především na dospělé. Dlouhá dogmatická kázání však jen málo odpovídala duchovním potřebám dětí a dospívajících. Jedním z prvních lidí, kteří se v této době začali více zamýšlet nad vzděláváním mládeže a dětí, byl kazatel James White. Přemýšlel o způsobu, jak by mohl vzbudit u dětí zájem o Bibli. Napsal sérii biblických lekcí a rozhodl se je vytisknout v časopise pro mládež. Tento návrh oznámil v časopise Review and Herald dne 8. července 1852:

„Zamýšlíme vydávat malý měsíčník, který bude obsahovat látku pro mládež. Děti by měly mít svůj vlastní časopis, který by je zaujal a poučil. Máme v úmyslu vydat čtyři nebo pět lekcí ve formě otázek a odpovědí, a to v každém čísle; každý týden vždy jednu lekci pro sobotní školu. Takovéto školky můžeme vést tam, kde jsou jen dvě nebo tři děti, zrovna tak dobře jako tam, kde je jich více.“

První čtyři lekce tak vyšly tiskem v srpnu roku 1852 v prvním čísle časopisu „Instruktor mládeže“. Tehdy autor sotva myslel na to, že by tyto lekce někdy mohly být použity jako pomůcka při studiu Bible i v sobotních shromážděních dospělých. Spíše mu šlo o to, aby v mládeži probudil zájem o studium Písma a aby rodičům ukázal možnosti a způsob domácího vyučování dětí.

Není pochyb o tom, že mnohé rodiny používaly tyto materiály ve svých domovech. Avšak od r. 1853 se lekce začaly postupně používat i v průběhu sobotních bohoslužeb. Poprvé tomu tak bylo v Rochesteru ve státě New York. Tyto biblické lekce se používaly především v nepřítomnosti kazatele, protože byly dobrým podkladem k rozhovorům o biblických otázkách. Nešlo ale ještě o nějaké systematické dlouhodobé studium. Úkoly nevycházely pravidelně a nevázaly se na určité datum.

Když se v r. 1869 stal redaktorem časopisu „Instruktor mládeže“ G. H. Bell, zakladatel adventistického školství, zveřejnil hned dvě série biblických úkolů: jednu pro děti a druhou pro mládež. Současně uveřejnil organizační plán, ve kterém pamatoval na rozdělení účastníků sobotních shromáždění do tříd, vyzdvihl důležitost volby dobrých učitelů a význam pravidelných zpráv o účasti v sobotní škole.

Úspěch jeho plánu, který byl vyzkoušený v Sobotní škole ve sboru Battle Creek, probouzel zájem i v jiných sborech. Bell často navštěvoval sbory v jiných městech a organizoval sobotní školy. V roce 1877 tak vzniklo první celostátní sdružení sobotní školy v Kalifornii a roku 1878 už existovalo 20 takových sdružení s celkovým počtem 177 sobotních škol. Ve stejném roce vzniklo Generální sdružení sobotní školy.

Když do sobotní školy v Battle Creek přibyly velmi malé děti, ukázala se potřeba jednoduchých lekcí uzpůsobených jejich věku. Roku 1878 tedy byla zorganizována třída pro děti, které ještě neuměly číst. Aby pro ně bylo dost materiálů, rozhodl se Bell přeměnit časopis „Instruktor mládeže“ na týdeník.

Od r. 1885 začal vycházel čtvrtletně časopis „Pracovník sobotní školy“, který byl určený pro učitele sobotních škol. Lekce pro dospělé začaly s pravidelnou čtvrtletní frekvencí vycházet teprve od roku 1888. V roce 1890 pak poprvé vyšel časopis „Náš malý přítel“, který byl určen pro malé děti.

A tak na konci 19. století už existují tři úrovně Sobotní školy: třídy dospělých, kteří používali čtvrtletní lekce, třídy mládeže se svými úkoly v „Instruktoru mládeže“ a první stupeň, kde se děti učily z „Našeho malého přítele“.

V této době se také začaly konat v sobotních školách finanční sbírky na podporu světové misijní práce. Dnes celá polovina prostředků, které vydává Církev adventistů na program světové misie, je získávána právě prostřednictvím sobotních škol.

Sobotní škola se tak svým jednotným programem soustřeďuje na studium Božího slova a na evangelizační misijní činnost. (Zpracováno podle Michala Blaťáka)

Studium Bible

Jedním ze základních cílů Sobotní školy je pomáhat „studentům“ lépe porozumět poselství Bible a vést je k duchovnímu růstu skrze modlitbu a studium Božího slova. Cílem společného sdílení při studiu Bible je naučit se, jak správně interpretovat a praktikovat v každodenním životě zvěst evangelia.

Klíčová role biblického poselství v životě křesťana je dobře vystižena v jednom z věroučných výroků společenství adventistů sedmého dne: „Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží slovo. Je dáno Boží inspirací prostřednictvím svatých Božích lidí, kteří mluvili a psali pod vlivem Ducha svatého. V tomto slově Bůh svěřil člověku poznání nezbytné ke spasení. Písmo je neomylné zjevení Boží vůle. Je měřítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, autoritativním základem učení a spolehlivým záznamem Božích činů v dějinách (2Pt 1,20.21; 2Tm 3,16.17; Ž 119,105; Př 30,5.3; Iz 8,20; J 17,17; 1Te 2,13; Žd 4,12).“

Z tohoto pohledu tedy není Sobotní škola pouhou „diskuzí“ a „výměnou názorů“, ale hledáním Božího stanoviska a postoje k mnoha životním situacím, jemuž se naše názory mají podřídit. Nicméně zde stále zůstává široký prostor pro diskuzi – především o tom, jak biblické principy konkrétně aplikovat do našeho dnešního života ve 21. století.

Společenství - vztahy

Kromě studia Bible je součástí Sobotní školy také čas k budování přátelství, vzájemnému poznávání a modlitbám jeden za druhého.

Existuje mnoho způsobů, jak rozvíjet přátelské vztahy v rámci velké „rodiny“ Sobotní školy. Záleží jen na ochotě a nápaditosti všech zúčastněných. Cílem zůstává, aby třídy Sobotní školy byly přátelským místem, kde lidé mohou bez obav sdílet s druhými své myšlenky, zkušenosti a pocity.

Charakteristika živé a přátelské třídy Sobotní školy:

 • Její účastníci se za sebe modlí denně, nejen když se setkají.
 • Každý návštěvník je zde srdečně vítaný, a je přijímán jako člen rodiny.
 • Kromě sobotních setkání jsou účastníci spolu v přátelském kontaktu i přes týden, ať už osobně, nebo přes telefon.
Sdílení víry

Dalším aspektem Sobotní školy je sdílení víry s druhými praktickým způsobem, který může obohatit společnost, ve které žijeme. Mnohé třídy Sobotní školy se snaží prakticky pomáhat lidem, kteří žijí v okolí.

Možností, jak obohatit život druhých praktickým projevem křesťanské víry, je nepřeberné množství. Snad jen několik nápadů k inspiraci:

 • Zapojení se do dobrovolnické práce v obci
 • Zorganizování pravidelných návštěv v domově důchodců nebo v nemocnici
 • Aktivní podpora humanitárních projektů
 • Pravidelná setkání s modlitbami za město a jeho představitele
 • Nabídka společného poznávání Bible pro sousedy a známé
Světová misie

Další důležitou součástí Sobotní školy je zaměření na světovou misii. Jde o praktické naplňování pověření evangelia: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky“ (Mt 28,19).

Myšlenka světové misie dává prostor v Sobotní škole k tomu, aby se její účastníci mohli zaměřit na jiné části světa a poznat více život lidí z rozličných kultur. Takto se může rozvíjet schopnost vnímat potřeby druhých lidí, namísto zaměření jen na sebe a své problémy.

Součástí Sobotní školy je také příležitost k finanční sbírce, díky níž je možné realizovat misijní projekty.