Církev adventistů sedmého dne

sbor Uherský Brod

Bohoslužby

Pravidelný program bohoslužeb CASD v Uherském Brodě

sborUB2018

Čas*ProgramVíce
9:00 Zahájení dopolední části  
  Sobotní škola
- skupinové studium Bible dospělých a dětí
Studijní materiály
10:30 Přestávka  
10:45 Organizační informace
Úvod ke kázání z Bible
 
  Příběh pro děti  
  Kázání z Božího slova viz. rozpis níže
12:00 Občerstvení - společný oběd viz. rozpis níže
13:00 Odpolední část dle plánu, například:
- Klub ke zdraví
- Cestománie

- Setkání rodin s dětmi
- Mládežnické odpoledne
- Aktuální světové dění ve světle biblických proroctví
viz. rozpis níže
     

* Časy jsou orientační

Datum Kazatel
5.10. Hrdinka P.
12.10. Koplík V.
19.10. Kantor
26.10. Bill R.
2.11. Kantor
9.11. Stejskal J.
16.11. Kantor
23.11. Horák P.
30.11. Kantor
7.12. Koláček O.
14.12. Kantor VP
21.12. Hrdinka J.
28.12. Kantor

Datum Zajišťuje
   

 

Datum Program
   

Sobotní škola

Sobotní studium Bible

Pro vás, kteří toho zatím ještě o studiu Bible v tzv. „Sobotní škole“ mnoho nevíte, jsou zde připraveny informace o tom, co to vlastně Sobotní škola je, jak funguje, kdy a proč vznikla, co jej jejím smyslem a na co vše se zaměřuje. Pokud již patříte mezi pravidelné aktivní účastníky Sobotní školy, jistě využijete naše rubriky, v niž naleznete každý týden aktuální materiály ke studiu Bible.

Ať už ale patříte do kterékoliv z výše uvedených kategorií, přejeme vám, aby Sobotní škola pro vás všechny mohla být příležitostí lépe poznat Toho, který je představen v Bibli, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista.

Ukázková videolekce

Sobotní škola

SOBOTNÍ ŠKOLA JE… dlouholetou celosvětovou aktivitou Církve adventistů s.d., která dává příležitost k tomu, aby milióny lidí všech věkových kategorií mohli v křesťanském společenství každé sobotní dopoledne být spolu a učit se o Ježíši Kristu, studovat Bibli, a lépe poznávat jeden druhého i svět, ve kterém žijí. V současnosti se odhaduje, že se každý týden do Sobotní školy zapojuje více než 14 miliónů lidí.

SOBOTNÍ ŠKOLA MÁ… čtyři základní cíle, na které se zaměřuje a ke kterým chce vést všechny účastníky:

 • Studium Bible
 • Budování přátelství a dobrých vztahů
 • Sdílení křesťanské víry s okolím
 • Podpora světové misijní práce
Historie

Na světě dnes jen sotva najdeme sbor Církve adventistů, kde by nefungovala „Sobotní škola“. Naopak, třídy Sobotní školy nacházíme často i tam, kde tato denominace ještě nemá žádné oficiální sbory. V době, kdy společenství adventistů zvěstuje poselství evangelia ve všech hlavních jazycích světa a pečuje o všechny věkové kategorie lidí, je poměrně nesnadné si představit, že byla někdy doba, kdy Sobotní škola v církvi nefungovala.

Ke zřízení „Sobotní školy“ jakožto jednoho z odvětví činnosti Církve adventistů sedmého dne nedošlo nějakým prohlášením ze strany Generální konference (nejvyšší administrativní orgán církve), ale postupně. Na počátku stál zájem o přiblížení biblického poselství mladé generaci.

Kolem r. 1850 bylo adventistů, kteří světili sobotu, tak málo, že se docela pochopitelně úsilí nepatrného počtu kazatelů soustřeďovalo především na dospělé. Dlouhá dogmatická kázání však jen málo odpovídala duchovním potřebám dětí a dospívajících. Jedním z prvních lidí, kteří se v této době začali více zamýšlet nad vzděláváním mládeže a dětí, byl kazatel James White. Přemýšlel o způsobu, jak by mohl vzbudit u dětí zájem o Bibli. Napsal sérii biblických lekcí a rozhodl se je vytisknout v časopise pro mládež. Tento návrh oznámil v časopise Review and Herald dne 8. července 1852:

„Zamýšlíme vydávat malý měsíčník, který bude obsahovat látku pro mládež. Děti by měly mít svůj vlastní časopis, který by je zaujal a poučil. Máme v úmyslu vydat čtyři nebo pět lekcí ve formě otázek a odpovědí, a to v každém čísle; každý týden vždy jednu lekci pro sobotní školu. Takovéto školky můžeme vést tam, kde jsou jen dvě nebo tři děti, zrovna tak dobře jako tam, kde je jich více.“

První čtyři lekce tak vyšly tiskem v srpnu roku 1852 v prvním čísle časopisu „Instruktor mládeže“. Tehdy autor sotva myslel na to, že by tyto lekce někdy mohly být použity jako pomůcka při studiu Bible i v sobotních shromážděních dospělých. Spíše mu šlo o to, aby v mládeži probudil zájem o studium Písma a aby rodičům ukázal možnosti a způsob domácího vyučování dětí.

Není pochyb o tom, že mnohé rodiny používaly tyto materiály ve svých domovech. Avšak od r. 1853 se lekce začaly postupně používat i v průběhu sobotních bohoslužeb. Poprvé tomu tak bylo v Rochesteru ve státě New York. Tyto biblické lekce se používaly především v nepřítomnosti kazatele, protože byly dobrým podkladem k rozhovorům o biblických otázkách. Nešlo ale ještě o nějaké systematické dlouhodobé studium. Úkoly nevycházely pravidelně a nevázaly se na určité datum.

Když se v r. 1869 stal redaktorem časopisu „Instruktor mládeže“ G. H. Bell, zakladatel adventistického školství, zveřejnil hned dvě série biblických úkolů: jednu pro děti a druhou pro mládež. Současně uveřejnil organizační plán, ve kterém pamatoval na rozdělení účastníků sobotních shromáždění do tříd, vyzdvihl důležitost volby dobrých učitelů a význam pravidelných zpráv o účasti v sobotní škole.

Úspěch jeho plánu, který byl vyzkoušený v Sobotní škole ve sboru Battle Creek, probouzel zájem i v jiných sborech. Bell často navštěvoval sbory v jiných městech a organizoval sobotní školy. V roce 1877 tak vzniklo první celostátní sdružení sobotní školy v Kalifornii a roku 1878 už existovalo 20 takových sdružení s celkovým počtem 177 sobotních škol. Ve stejném roce vzniklo Generální sdružení sobotní školy.

Když do sobotní školy v Battle Creek přibyly velmi malé děti, ukázala se potřeba jednoduchých lekcí uzpůsobených jejich věku. Roku 1878 tedy byla zorganizována třída pro děti, které ještě neuměly číst. Aby pro ně bylo dost materiálů, rozhodl se Bell přeměnit časopis „Instruktor mládeže“ na týdeník.

Od r. 1885 začal vycházel čtvrtletně časopis „Pracovník sobotní školy“, který byl určený pro učitele sobotních škol. Lekce pro dospělé začaly s pravidelnou čtvrtletní frekvencí vycházet teprve od roku 1888. V roce 1890 pak poprvé vyšel časopis „Náš malý přítel“, který byl určen pro malé děti.

A tak na konci 19. století už existují tři úrovně Sobotní školy: třídy dospělých, kteří používali čtvrtletní lekce, třídy mládeže se svými úkoly v „Instruktoru mládeže“ a první stupeň, kde se děti učily z „Našeho malého přítele“.

V této době se také začaly konat v sobotních školách finanční sbírky na podporu světové misijní práce. Dnes celá polovina prostředků, které vydává Církev adventistů na program světové misie, je získávána právě prostřednictvím sobotních škol.

Sobotní škola se tak svým jednotným programem soustřeďuje na studium Božího slova a na evangelizační misijní činnost. (Zpracováno podle Michala Blaťáka)

Studium Bible

Jedním ze základních cílů Sobotní školy je pomáhat „studentům“ lépe porozumět poselství Bible a vést je k duchovnímu růstu skrze modlitbu a studium Božího slova. Cílem společného sdílení při studiu Bible je naučit se, jak správně interpretovat a praktikovat v každodenním životě zvěst evangelia.

Klíčová role biblického poselství v životě křesťana je dobře vystižena v jednom z věroučných výroků společenství adventistů sedmého dne: „Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží slovo. Je dáno Boží inspirací prostřednictvím svatých Božích lidí, kteří mluvili a psali pod vlivem Ducha svatého. V tomto slově Bůh svěřil člověku poznání nezbytné ke spasení. Písmo je neomylné zjevení Boží vůle. Je měřítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, autoritativním základem učení a spolehlivým záznamem Božích činů v dějinách (2Pt 1,20.21; 2Tm 3,16.17; Ž 119,105; Př 30,5.3; Iz 8,20; J 17,17; 1Te 2,13; Žd 4,12).“

Z tohoto pohledu tedy není Sobotní škola pouhou „diskuzí“ a „výměnou názorů“, ale hledáním Božího stanoviska a postoje k mnoha životním situacím, jemuž se naše názory mají podřídit. Nicméně zde stále zůstává široký prostor pro diskuzi – především o tom, jak biblické principy konkrétně aplikovat do našeho dnešního života ve 21. století.

Společenství - vztahy

Kromě studia Bible je součástí Sobotní školy také čas k budování přátelství, vzájemnému poznávání a modlitbám jeden za druhého.

Existuje mnoho způsobů, jak rozvíjet přátelské vztahy v rámci velké „rodiny“ Sobotní školy. Záleží jen na ochotě a nápaditosti všech zúčastněných. Cílem zůstává, aby třídy Sobotní školy byly přátelským místem, kde lidé mohou bez obav sdílet s druhými své myšlenky, zkušenosti a pocity.

Charakteristika živé a přátelské třídy Sobotní školy:

 • Její účastníci se za sebe modlí denně, nejen když se setkají.
 • Každý návštěvník je zde srdečně vítaný, a je přijímán jako člen rodiny.
 • Kromě sobotních setkání jsou účastníci spolu v přátelském kontaktu i přes týden, ať už osobně, nebo přes telefon.
Sdílení víry

Dalším aspektem Sobotní školy je sdílení víry s druhými praktickým způsobem, který může obohatit společnost, ve které žijeme. Mnohé třídy Sobotní školy se snaží prakticky pomáhat lidem, kteří žijí v okolí.

Možností, jak obohatit život druhých praktickým projevem křesťanské víry, je nepřeberné množství. Snad jen několik nápadů k inspiraci:

 • Zapojení se do dobrovolnické práce v obci
 • Zorganizování pravidelných návštěv v domově důchodců nebo v nemocnici
 • Aktivní podpora humanitárních projektů
 • Pravidelná setkání s modlitbami za město a jeho představitele
 • Nabídka společného poznávání Bible pro sousedy a známé
Světová misie

Další důležitou součástí Sobotní školy je zaměření na světovou misii. Jde o praktické naplňování pověření evangelia: „Jděte do celého světa a získávejte mi učedníky“ (Mt 28,19).

Myšlenka světové misie dává prostor v Sobotní škole k tomu, aby se její účastníci mohli zaměřit na jiné části světa a poznat více život lidí z rozličných kultur. Takto se může rozvíjet schopnost vnímat potřeby druhých lidí, namísto zaměření jen na sebe a své problémy.

Součástí Sobotní školy je také příležitost k finanční sbírce, díky níž je možné realizovat misijní projekty.

Kontaky

Církev adventistů sedmého dne
sbor Uherský Brod

Nerudova 182
68801 Uherský Brod
Česká republika

Telefony:

+ 420 773 188 818 - kazatel, Milan Kantor B.Th.
+ 420 774 510 376 - tajemník sboru, Mgr. Bc. Jiří Hrdinka

sbor casd uhersky brod 2018
 

 

Ochrana soukromí

Obecně

Naše společenství dodržuje při poskytování elektronických služeb všechny požadavky zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění.

Evidence návštěv

Pokud navštívíte naše webové stránky, server tuto návštěvu zaznamená a pro statistické účely uloží adresu Vašeho počítače, název Vaší domény, datum a čas návštěvy, navštívené stránky a stažené dokumenty, předchozí navštívené stránky a typ prohlížeče. Tyto informace ukládáme pro statistické vyhodnocení a pro zlepšení námi poskytovaných služeb a informací.

Shromažďování osobních údajů a jejich zpracování

Od návštěvníků našich webových stránek získáváme osobní údaje včetně e-mailové adresy výhradně při různých on-line žádostech, registraci do soutěží, poskytování různých on-line služeb apod. Takto získané osobní údaje se používají pouze a výhradně k účelům, k nimž byly poskytnuty.

Vaše jméno, příjmení a adresu využíváme v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, k nabídce a doručení zboží a služeb. Abychom Vám mohli naši nabídku nebo zboží doručit, je možné, že Vaše jméno, příjmení a adresu předáme za tímto účelem třetí společnosti. Pokud si nepřejete nabídky dostávat, dejte nám vědět. S Vaším souhlasem používáme k nabídce a doručení zboží a služeb i Vaši e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Pokud s tímto postupem nesouhlasíte informujte nás.

Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli,  jsou vždy zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. 

Provádíme automatické nebo manuální zpracování Vašich osobních údajů, případně touto činností pověřujeme další zpracovatele. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Garantujeme Vám při zpracování a využívání Vašich osobních údajů všechna práva vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění. Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a další práva vyplývající z § 11 a 21 zákona.

Informace zasílané poštou

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se ochrany Vašich osobních údajů nebo pokud se domníváte, že došlo k porušení Vašich práv, kontaktujte nás.

Jsme si vědomi toho, že řada z Vás nemusí chtít zadávat a posílat své osobní údaje e-mailem nebo přes internet, a proto nabízíme adresu pro písemný styk:

Adresa: CASD, sbor Uherský Brod, Nerudova 182, 68801 Uherský Brod
 

Zásady ochrany osobních údajů v reklamním systému Google AdSense

Stránky CASD mohou zobrazovat reklamu Google AdSense poskytovanou společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás mohou zajímat.

Společnost Google používá k zobrazování reklam soubory cookie. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na webových stránkách nalézajících se na internetu.

Soubor cookie DART společnosti DoubleClick používá služba Google v reklamách zobrazovaných na webových stránkách účastníků zobrazujících reklamy AdSense pro obsah. Jakmile uživatel navštíví webovou stránku účastníka služby AdSense a zobrazí reklamu nebo na ni klikne, může být do prohlížeče tohoto koncového uživatele vyslán soubor cookie. Údaje nashromážděné z těchto souborů cookie umožňují účastníkům služby AdSense lépe poskytovat a spravovat reklamy na svých stránkách i v rámci celého internetu.

Naše stránky mohou zobrazovat reklamu Google AdSense. Vzhledem k technickému provedení takového zobrazování reklamy, nemáme s uvedeným sběrem dat nic společného. Za sběr informací nese plnou zodpovědnost společnost Google.

Pokud nechcete, aby o vás byla shromažďována uvedená data, můžete si ve svém prohlížeči zakázat přijímání souborů cookie nebo vypnout JavaScript.

 

Kdo jsme

Kdo jsme?

Logo CASDJako adventisté sedmého dne jsme protestantskou církví, která se vnímá být součástí rodiny upřímných křesťanů, kteří uvěřili a  přijali Ježíše Krista do svého života.

Patříme do celosvětového společenství, ke kterému se hlásí více než 13 milionů věřících ze všech koutů země (www.sda.org).

V České republice aktivně působíme už více jak 100 let. Toužíme po tom, aby další lidé mohli poznávat Ježíše Krista, uvěřit v něj a přijmou do svého života a aby se stále více rozrůstala naše desetitisícová česká rodina.

Co vyznáváme a čemu věříme ?

Věříme, že Bůh stvořil každého člověka, miluje ho a usiluje o nejvyšší dobro pro něj. Tak jako On miluje, chce a učí nás milovat bezpodmínečnou láskou každého člověka bez rozdílu vyznání, společenského postavení, rasy atd.

Věříme, že Bůh má pro život každého člověka smysluplný záměr, který objevujeme a naplňujeme. Proto přijímáme svůj život jako dar a příležitost k naplnění osobního poslání, které nám Bůh dal.

Věříme v trvalou závaznost a nadčasovost Bible, jako slova od Boha, v němž se nám zjevuje Bůh sám jako Láska, Spravedlnost, Záchrana a Budoucnost. Věříme, že v Bibli Bůh ukazuje člověku i své záměry se světem a lidmi. Proto ve svých životech chceme žít v souladu s trvalými principy, jež jsou obsaženy v Bibli včetně morálních zásad Desatera.

Věříme, že jako nedokonalí lidé nemáme sami sílu se zdokonalit. Hluboko uvnitř srdce každého z nás existují místa, jejichž proměna je možná jen díky Boží moci. Proto vyznáváme svou závislost na Boží milosti a toužíme, aby nás proměňovala a pomáhala nám zrát mocí svého Ducha.

Věříme, že díky Ježíši Kristu, který je samotným Synem Boha a který přišel na tento svět, aby zemřel na kříži a vstal z mrtvých, můžeme mít jistotu odpuštění svých hříchů a s vírou očekáváme Jeho příchod i konečnou obnovu naší Země.

Věříme, že největším přáním Božího srdce je prožívat přátelství a úzký kontakt s každým člověkem, který touží po lásce, pravdě a osobní proměně. Proto i my chceme mít své rodiny, své bohoslužebné prostory i svá vlastní srdce otevřená pro všechny, kteří hledají a touží po osobním setkání s Bohem a najití smyslu života.

Jsme společenstvím úplně normálních lidí,
 • které věří a vyznává výše uvedené hodnoty,
 • kteří zápasí a vyrovnávají se s někdy těžkou realitou všedního života,
 • kteří mají své chyby a problémy, ale dávají je Bohu, aby nám pomáhal v jejich řešení a napravování,
 • kterých se Bůh dotkl a mění je,
 • které Bůh chce použít k neobyčejným věcem,
 • které Bůh obdaroval smyslem života,
 • kteří chtějí to, co poznali poslat dál,
 • kteří chtějí být prospěšní pro své okolí.
Naše učení

Církev adventistů sedmého dne vychází z učení a zásad Bible, kterou považuje za inspirované Boží slovo (Bible, 2. List Timoteovi 3:16). 66 knih Starého a Nového zákona v Bibli lidem poskytuje všechny informace o Božím plánu záchrany v Ježíši Kristu. Starý zákon předpovídá příchod Mesiáše a Nový zákon dosvědčuje jeho život. Bible lidem radí, jak mohou navázat vztah s Bohem. Odhaluje smysl života, radí jak je možné zkvalitnit mezilidské vztahy, co dělat pro zlepšení svého duchovního, duševního a tělesného zdraví.

Společenství Bible – inspirovaného Božího slova

Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení Písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje k plnějšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo v Bibli.

l. Písmo svaté
Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je psané Boží slovo v Bibli. Je dáno Boží inspirací prostřednictvím svatých Božích lidí, kteří mluvili a psali pod vlivem Ducha svatého. V tomto slově Bůh svěřil člověku poznání nezbytné ke spasení. Písmo je neomylné zjevení Boží vůle. Je měřítkem charakteru, zkušebním kamenem zkušeností, jediným zjevením učení a spolehlivým záznamem Božích činů v dějinách. (Bible, 2. List Petrův 1:20-21; Bible, 2. List Timoteovi 3:16-17; Bible, Žalm 119:105; Bible, Přísloví 30:5-6; Bible, Izajáš 8:20; Bible, Evangelium podle Jana 17:17; Bible, 1. List Tesalonickým 2:13; Bible, List Židům 4:12)

2. Trojjediný Bůh
Bůh je jeden: Otec, Syn a Duch svatý; jednota tří osob od věčnosti. Bůh je nesmrtelný, všemohoucí, vševědoucí, svrchovaný a všudypřítomný. Je nekonečný a přesahuje lidské chápání. Přesto však je znám prostřednictvím svého zjevení. Patří mu věčná úcta, sláva i služba všeho tvorstva. (Bible, 5. Mojžíšova 6:4; Bible, Evangelium podle Matouše 28:19; Bible, 2. List Korinstkým 13:13; Bible, List Efezským 4:4-6; Bible, 1. List Petrův 1:2; Bible, 1. List Timoteovi 1:17; Bible, Zjevení 14:7)

3. Otec
Bůh, věčný Otec, je Stvořitel, Původce, Udržovatel a svrchovaný Vládce celého stvoření. Je spravedlivý a svatý, milosrdný a milostivý, dlouhoshovívající a hojný v neochvějné lásce a věrnosti. Moc a vlastnosti projevené v Synu a v Duchu svatém jsou rovněž zjevením Otce. (Bible, 1. Mojžíšova 1:1; Bible, Zjevení 4:11; Bible, 1. List Korinstkým 15:28; Bible, Evangelium podle Jana 3:16; Bible, 1. List Janův 4:8; Bible, 1. List Timoteovi 1:17; Bible, 2. Mojžíšova 34:6-7; Bible, Evangelium podle Jana 14:9)

4. Syn
Bůh, věčný Syn, se stal člověkem v Ježíši Kristu. Skrze něj byly stvořeny všechny věci, zjeven Boží charakter, uskutečnilo se spasení lidstva a svět je jím souzen. Věčný pravý Bůh se v Ježíši Kristu stal také pravým člověkem. Počat z Ducha svatého, narodil se z Marie, panny. Žil a byl pokoušen jako člověk, a přesto byl dokonalým ztělesněním Boží spravedlnosti a lásky. Svými zázraky projevil Boží moc a prokázal, že je Boží zaslíbený Mesiáš. Dobrovolně trpěl a místo nás zemřel na kříži za naše hříchy. Vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a slouží v nebeské svatyni v náš prospěch. Znovu přijde v slávě, aby provždy vysvobodil svůj lid a obnovil všechny věci. (Bible, Evangelium podle Jana 1:1-3.14; 5:22; Bible, List Koloským 1:15-19; Bible, Evangelium podle Jana 10:30; 14:9; Bible, List Římanům 6:23; Bible, 2. List Korinstkým 5:17-19; Bible, Evangelium podle Lukáše 1:35; Bible, List Filipským 2:5-11; Bible, List Židům 2:9-18; Bible, 1. List Korinstkým 15:3-4; Bible, List Židům 8:1-2; Bible, Evangelium podle Jana 14:1-3)

5. Duch svatý
Bůh, věčný Duch, spolupůsobil s Otcem a Synem při stvoření, vtělení a vykoupení. Inspiroval pisatele Bible. Naplňoval Kristův život mocí. Zve a přesvědčuje lidi. Ty, kteří ho poslechnou, obnovuje a proměňuje k Božímu obrazu. Poslán Otcem a Synem, aby byl vždy s Božími dětmi, obdarovává církev duchovními dary, zmocňuje ji k vydávání svědectví o Kristu a v souladu s Písmem ji uvádí do veškeré pravdy. (Bible, 1. Mojžíšova 1:1-2; Bible, Evangelium podle Lukáše 1:35; Bible, 2. List Petrův 1:21; Bible, Evangelium podle Lukáše 4:18; Bible, Skutky apoštolů 10:38; Bible, 2. List Korinstkým 3:18; Bible, List Efezským 4:11-12; Bible, Skutky apoštolů 1:8; Bible, Evangelium podle Jana 14:16-18.26; 15:26.27; 16:7-13)

6. Stvoření
Bůh zjevil v Písmu spolehlivou a historickou zprávu o své stvořitelské činnosti. Stvořil vesmír a v nedávném šestidenním stvoření učinil Hospodin nebe, zemi, moře i všechno, co je v nich, a odpočinul sedmého dne. Tak ustanovil sobotu jako trvalý památník svého díla vykonaného a dokončeného v průběhu šesti doslovných dnů, které společně se sobotou představovaly stejnou jednotku času, jaká je dnes nazývána týdnem. První muž a žena byli učiněni k Božímu obrazu jako vrcholné dílo stvoření. Obdrželi vládu nad světem a zodpovědnost pečovat o něj. Svět byl po dokončeném stvoření “velmi dobrý.” (Bible – 1. Mojžíšova 1-2; 2. Mojžíšova 20:8-11; Žalm 19:1-6; 33:6.9, 104, Izajáš 45:12.18; Skutky 17:24, Koloským 1:16; Židům 1:2; 11:3; Zjevení 14:7.)

7. Přirozenost člověka
Muž a žena byli stvořeni k Božímu obrazu, vybaveni individualitou a schopností svobodně myslet a jednat. I když byli stvořeni jako svobodné bytosti, jsou závislí na Bohu životem, dýcháním a vším ostatním. Každý člověk je nedělitelnou jednotou tělesných, duchovních a duševních projevů. Když naši první rodiče neuposlechli Boha, popřeli svou závislost na něm, a ztratili tím své vznešené postavení pod Boží vládou. Boží obraz v nich byl porušen, a oni se stali kořistí smrti. Jejich potomci dědí tuto padlou přirozenost s jejími následky, rodí se se slabostmi a náklonnostmi ke zlému. Bůh však v Kristu smířil svět se sebou a svým Duchem obnovuje ve smrtelných lidech činících pokání obraz jejich Tvůrce. Stvořeni k Boží slávě jsou povoláni milovat Boha, milovat se navzájem a starat se o své životní prostředí. (Bible, 1. Mojžíšova 1:26-28; 2:7; Bible, Žalm 8:4-8; Bible, Skutky apoštolů 17:24-28; Bible, 1. Mojžíšova 3; Bible, Žalm 51:7; Bible, List Římanům 5:12-17; Bible, 2. List Korintským 5:19-20; Bible, Žalm 51:12; Bible, 1. List Janův 4:7-8.11.20; Bible, 1. Mojžíšova 2,15)

8. Velký spor
Celé lidstvo je vtaženo do velkého sporu mezi Kristem a satanem, v němž jde o Boží charakter, Boží zákon a Boží svrchovanou vládu nad vesmírem. Tento spor začal v nebi, když jedna ze stvořených bytostí, obdařená možností volby, se začala povyšovat. Stala se satanem, Božím odpůrcem, který do odboje strhl část andělů. Svedl Adama a Evu do hříchu, a tím uvedl ducha vzpoury na naši zemi. Hřích znetvořil Boží obraz v lidech, narušil pořádek ve stvořeném světě a zapříčinil globální zkázu potopou. Celé tvorstvo pozoruje náš svět, který se stal jevištěm vesmírného sporu, na jehož konci bude Bůh lásky obhájen. Na pomoc v tomto sporu posílá Kristus svému lidu Ducha svatého a věrné anděly, kteří mají věřící vést, chránit a podporovat na cestě spasení. (Bible, Zjevení 12:4-9; Bible, Izajáš 14:12-14; Bible, Ezechiel 28:12-18; Bible, 1. Mojžíšova 3; Bible, 1. Mojžíšova 6-8; Bible, 2. List Petrův 3:6; Bible, List Římanům 1:19-32; 5:12-21; 8:19-22; Bible, List Židům 1:14; Bible, 1. List Korintským 4:9)

9. Kristův život, smrt a zmrtvýchvstání
Jediný smiřující prostředek za lidský hřích Bůh poskytl v Kristově životě dokonalé poslušnosti Boží vůle, v jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání. Ti, kteří vírou přijímají toto smíření, mohou mít věčný život a celé tvorstvo může lépe chápat nekonečnou a svatou lásku Stvořitele. Toto dokonalé smíření obhajuje spravedlnost Božího zákona a milostivost Božího charakteru, protože odsuzuje náš hřích a poskytuje nám odpuštění. Kristova smrt je zástupná a očisťující, smiřující a proměňující. Kristovo zmrtvýchvstání zvěstuje Boží vítězství nad mocnostmi zla a těm, kteří smíření přijímají, zaručuje konečné vítězství nad hříchem a smrtí. Vyhlašuje vládu Ježíše Krista, před kterým se skloní každé koleno na nebi i na zemi. (Bible, Evangelium podle Jana 3:16; Bible, Izajáš 53; Bible, 1. List Petrův 2:21-22; Bible, 1. List Korintským 15:3-4.20-22; Bible, 2. List Korintským 5:14-15.19-21; Bible, List Římanům 1:4; 3:25; 4:25; 8:3-4; Bible, 1. List Janův 2:2; 4:10; Bible, List Koloským 2:15; Bible, List Filipským 2:6-11)

10. Zkušenost spasení
Z nekonečné lásky a milosrdenství Bůh kvůli nám ztotožnil s hříchem Krista, který hřích nepoznal, abychom se v něm směli stát před Bohem spravedlivými. Pod vlivem Ducha svatého si uvědomujeme svou ubohost, uznáváme svou hříšnost, litujeme svých přestoupení a věříme v Ježíše jako Pána a Krista, jako zástupce i vzor. Tato víra, která přijímá spasení, vzniká působením Boží moci prostřednictvím Písma a je darem Boží milosti. Skrze Krista jsme ospravedlněni, přijati za Boží syny a Boží dcery a vysvobozeni z nadvlády hříchu. Skrze Ducha jsme znovuzrozeni a posvěceni. Duch obnovuje naši mysl, do našeho srdce vpisuje Boží zákon lásky a dává nám moc žít svatým životem. Zůstáváme-li v něm, stáváme se účastníky Božské přirozenosti a máme jistotu spasení nyní i na soudu. (Bible, 2. List Korintským 5:17-21; Bible, Evangelium podle Jana 3:16; Bible, List Galatským 1:4; 4:4-7; Bible, List Titův 3:3-7; Bible, Evangelium podle Jana 16:8; Bible, List Galatským 3:13-14; Bible, 1. List Petrův 2:21-22; Bible, List Římanům 10:17; Bible, Evangelium podle Lukáše 17:5; Bible, Evangelium podle Marka 9:23-24; Bible, List Efezským 2:5-10; Bible, List Římanům 3:21-22; Bible, List Římanům 6; Bible, List Koloským 1:13-14; Bible, List Římanům 8:14-17; Bible, List Galatským 3:26; Bible, Evangelium podle Jana 3:3-8; Bible, 1. List Petrův 1:23; Bible, List Římanům 12:2; Bible, List Židům 8:7-12; Bible, Ezechiel 36:25-27; Bible, 2. List Petrův 1:3-4; Bible, List Římanům 8:1-4; 5:6-10)

11. Růst v Kristu
Svojí smrtí na kříži Ježíš zvítězil nad mocnostmi zla. Jako ten, kdo během své pozemské služby přemáhal démony, zlomil jejich moc a zpečetil jejich konečný osud. V Ježíšově vítězství spočívá i naše vítězství nad mocnostmi zla, které se nás pokouší stále ovládat, i když s Kristem žijeme v pokoji, v radosti a v jistotě jeho lásky. Nyní nás posiluje Duch svatý, který v nás přebývá. Trvalé odevzdávání Ježíši jako Pánu a Spasiteli nás osvobozuje od břemen minulých hříchů. Nežijeme už v temnotách, ve strachu ze zlých mocností, v nevědomosti a bezsmyslnosti dřívějšího života. Ježíš, který nás vysvobodil, nás povolává, abychom neustále rostli v podobu jeho povahy, abychom s ním denně udržovali spojení v modlitbách, abychom se sytili jeho Slovem, abychom hluboce uvažovali o jeho Slovu a o jeho mocné péči, abychom ho chválili písněmi při společných bohoslužbách a abychom se zapojili do misijního úkolu svěřeného církvi. Když se budeme věnovat službě lásky těm, kdo žijí kolem nás a budeme svědky o Jeho spasení, jeho neustálá přítomnost skrze Ducha svatého promění každý okamžik a každý úkol v duchovní zážitek. (Bible, Žalm 1:1-2; 23:4; 77:11-12; Bible, List Koloským 1:13-14; 2:6.14-15; Bible, Evangelium podle Lukáše 10:17-20; Bible, List Efezským 5:19-20; 6:12-18; Bible, 1. List Tesalonickým 5:23; Bible, 2. List Petrův 2:9; 3:18; Bible, 2. List Korintským 3:17-18; Bible, List Filipským 3:7-14; Bible, 1. List Tesalonickým 5:16-18; Bible, Evangelium podle Matouše 20:25-28; Bible, Evangelium podle Jana 20:21; Bible, List Galatským 5.22-25; Bible, List Římanům 8:38-39; Bible, 1. List Janův 4:4; List Židům 10:25)

12. Církev
Církev je společenství věřících, kteří vyznávají Ježíše jako Pána a Spasitele. V návaznosti na starozákonní Boží lid jsme povoláni ze světa k společné bohoslužbě, k vzájemnému společenství, k vzdělávání se v Božím slově, k slavení večeře Páně, k službě všem lidem a k světoširému zvěstování evangelia. Církev přijímá svou autoritu od Krista, vtěleného Slova, a z Písma, psaného slova. Církev je Boží rodina; její členové, které Bůh přijal za své děti, žijí na základě nové smlouvy. Církev je společenství víry, Kristovo tělo, jehož hlavou je sám Ježíš Kristus. Církev je nevěsta, za kterou Kristus zemřel, aby ji mohl posvětit a očistit. Až se vrátí jako Vítěz, budou před něj postaveni věrní všech věků, které vykoupil svou krví, bude to slavná církev bez vady a vrásky, svatá a bez úhony. (Bible, 1. Mojžíšova 12:3; Bible, Skutky apoštolů 7:38; Bible, List Efezským 4:11-15; 3:8-11; Bible, Evangelium podle Matouše 28:19-20; 16:13-20; 18:18; Bible, List Efezským 2:19-22; 1:22-23; 5:23-27; Bible, List Koloským 1:17-18)

13. Věrný zůstatek a jeho poslání
Univerzální církev tvoří všichni ti, kteří skutečně věří v Krista. V posledních dnech, v čase rozsáhlého odpadnutí, je ostatek církve povolán zachovávat Boží přikázání a víru Ježíšovu. Tento ostatek oznamuje příchod hodiny soudu, zvěstuje, že spasení je možné jen v Ježíši Kristu a hlásá blízkost jeho druhého příchodu. Toto zvěstování symbolizují tři andělé ze 14. kapitoly knihy Zjevení. Současně probíhá v nebi soud a na zemi je jeho výsledkem pokání a náprava. Každý věřící je povolán k osobní účasti na tomto světoširém svědectví. (Bible, Zjevení 12:17; 14:6-12; 18:1-4; Bible, 2. List Korintským 5:10; Bible, List Judův 3:14; Bible, 1. List Petrův 1,16-19; Bible, 2. List Petrův 3,10-14; Bible, Zjevení 21:1-14)

14. Jednota Kristova těla
Církev je jedno tělo s mnoha údy, které Bůh povolává z každého národa, pokolení, jazyku a lidu. V Kristu jsme nové stvoření. Nesmí nás dělit rasové, kulturní, vzdělanostní a národnostní rozdíly nebo rozdíly mezi urozenými a nízkými, bohatými a chudými, mezi mužem a ženou. Všichni jsme si rovni v Kristu, který nás jedním Duchem spojil se sebou a jednoho s druhým; nestranně a bez výhrad si máme navzájem sloužit. Díky zjevení Ježíše Krista v Písmu máme podíl na stejné víře a naději a hlásáme všem jednotné svědectví. Tato jednota má svůj zdroj v jednotě trojjediného Boha, který nás přijal za své děti. (Bible, List Římanům 12:4-5; Bible, 1. List Korintským 12:12-14; Bible, Evangelium podle Matouše 28:19-20; Bible, Žalm 133:1; Bible, 2. List Korintským 5:16-17; Bible, Skutky apoštolů 17:26-27; Bible, List Galatským 3:27.29; Bible, List Koloským 3:10-15; Bible, List Efezským 4:14-16; 4:1-6; Evangelium podle Jana 17:20-23)

15. Křest
Křtem vyznáváme svou víru v smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista asvědčíme, že jsme zemřeli hříchu a chceme žít novým životem. Takto uznáváme Krista za Pána a Spasitele, stáváme se jeho lidem a jsme přijati za členy jeho církve. Křest je symbolem našeho spojení s Kristem, odpuštění našich hříchů i toho, že jsme přijali Ducha svatého. Je potvrzením víry v Ježíše Krista , jakož i znamením pokání a koná se ponořením do vody. Křest následuje po důkladném vyučování z Bible a přijetí jejího učení. (Bible, Evangelium podle Matouše 28:19-20; Bible, List Římanům 6:1-6; Bible, List Koloským 2:12-13; Bible, Skutky apoštolů 2:38; 16:30-33; 22:16)

16. Večeře Páně
Večeře Páně je účastí na symbolech Ježíšova těla a krve jako vyjádření víry v něho, našeho Pána a Spasitele. V tomto prožitku společenství je přítomen Kristus, který se setkává se svým lidem a posiluje ho. Svou účastí radostně zvěstujeme význam Kristovy smrti, dokud nepřijde. Příprava na tuto večeři zahrnuje zkoumání vlastního svědomí, pokání a vyznání hříchů. Kristus ustanovil umývání nohou jako symbol nového očistění a výraz ochoty vzájemně si sloužit v křesťanské pokoře a sjednotit svá srdce v lásce. Večeře Páně se smějí zúčastnit všichni věřící křesťané. (Bible, 1. List Korintským 10:16-17; 11:23-30; Bible, Evangelium podle Matouše 26:17-30; Bible, Zjevení 3:20; Bible, Evangelium podle Jana 6:48-63; 13:1-17)

17. Duchovní dary a služebnosti
Bůh uděluje všem členům církve v každé době duchovní dary, které má každý člen s láskou použít ve službě pro společné dobro církve a lidstva. Působením Ducha svatého, který obdarovává každého člena podle své vůle, projevují se tyto dary ve schopnostech i služebnostech, které církev potřebuje pro splnění Bohem určených povinností. Podle Písma patří mezi dary Ducha: víra, uzdravování, proroctví, zvěstování, vyučování, spravování, smiřování, milosrdenství, sebeobětavá služba, laskavá ochota pomáhat lidem a povzbuzovat je. Některé členy církve Bůh povolal a Duchem uschopnil pro splnění pastoračních, evangelizačních, apoštolských a učitelských úkolů, potřebných pro přípravu členů k službě, pro vzdělání církve k duchovní zralosti, k podpoře jednoty víry a poznání Boha. Používají-li členové tyto dary jako věrní hospodáři rozmanité milosti Boží, je církev chráněna před ničivým vlivem falešného učení, roste Božím růstem a buduje se ve víře a lásce. (Bible, List Římanům 12:4-8; Bible, 1. List Korintským 12:9-11.27.28; Bible, List Efezským 4:8.11-16; Bible, Skutky apoštolů 6:1-7; 1. Bible, 1. list Timoteovi 3:1-13; Bible, 1. List Petrův 4:10-11)

18. Dar proroctví
Jedním z darů Ducha svatého je dar proroctví. Tento dar je příznačný pro církev ostatku a projevil se v díle E. G. Whiteové. Spisy této služebnice Páně jsou trvalým a významným ukazatelem k pravdě, jsou církvi pomocí, usměrněním, poučením i napomenutím. Jasně též potvrzují, že Písmo je měřítkem, kterým je třeba posuzovat každé učení i každou zkušenost. (Bible, Joel 2:28-29; Bible, Skutky apoštolů 2:14-21; Bible, List Židům 1:1-3; Bible, Zjevení 12:17; 19:10)

19. Boží zákon
Velké zásady Božího zákona jsou vyjádřeny v Desateru a Ježíš Kristus je představil svým životem. Vyjadřují Boží lásku, vůli a úmysly týkající se lidského chování a vztahů; jsou závazné pro všechny lidi v každé době. Tyto příkazy jsou základem Boží smlouvy s jeho lidem i měřítkem na Božím soudu. Působením Ducha svatého odhalují hřích a probouzejí vědomí potřeby Spasitele. Spasení je pouze z milosti, ne ze skutků, ale jeho ovocem je poslušnost přikázání. Tato poslušnost rozvíjí křesťanský charakter a dává vnitřní uspokojení. Je projevem naší lásky k Pánu a našeho zájmu o spolubližní. Poslušnost víry dokazuje Kristovu moc proměnit život, a tím umocňuje křesťanské svědectví. (Bible, 2. Mojžíšova 20:1-17; Bible, Žalm 40:8-9; Bible, Evangelium podle Matouše 22:36-40; Bible, 5. Mojžíšova 28:1-14; Bible, Evangelium podle Matouše 5:17-20; Bible, List Židům 8:8-10; Bible, Evangelium podle Jana 15:7-10; Bible, List Efezským 2:8-10; Bible, 1. List Janův 5:3; Bible, List Římanům 8:3.4; Bible, Žalm 19:8-15)

20. Sobota
Dobrotivý Stvořitel po šesti stvořitelských dnech odpočinul sedmého dne a ustanovil sobotu pro všechny lidi jako památku stvoření. Čtvrté přikázání Božího nezměnitelného zákona vyžaduje zachovávání sedmého dne jako dne odpočinku, bohoslužby a služby v souladu s učením a konáním Ježíše Krista, Pána soboty. Sobota je dnem radostného společenství s Bohem a mezi věřícími navzájem. Je symbolem našeho vykoupení v Kristu, znamením našeho posvěcení, znakem naší oddanosti Bohu i předzvěstí věčné budoucnosti v Božím království. Sobota je trvalým znamením věčné smlouvy mezi Bohem a jeho lidem. Radostné zachovávání tohoto posvátného času od večera do večera (od západu do západu slunce) je oslavou Boha a jeho stvořitelských i vykupitelských činů. (Bible, 1. Mojžíšova 2:1-3; Bible, 2. Mojžíšova 20:8-11; Bible, Evangelium podle Lukáše 4:16; Bible, Izajáš 56:5-6; 58:13.14; Bible, Evangelium podle Matouše 12:1-12; Bible, 2. Mojžíšova 31:13-17; Bible, Ezechiel 20:12.20; Bible, 5. Mojžíšova 5:12-15; Bible, List Židům 4:1-11; Bible, 3. Mojžíšova 23,32; Bible, Evangelium podle Marka 1:32)

21. Křesťanské správcovství
Jsme Božími správci; Bůh nám svěřil čas i příležitosti, schopnosti i majetek, dary země i přírodní zdroje. Jsme Bohu zodpovědni za jejich správné užívání. Boží vlastnictví uznáváme věrnou službou Bohu a bližním, odevzdáváním desátků a dobrovolných darů pro zvěstování evangelia a pro podporu a rozvoj církve. Křesťanské správcovství je přednost, kterou nám Bůh daroval, abychom rostli v lásce a vítězili nad sobectvím a lakomstvím. Křesťan má radost, když mají jiní prospěch z jeho věrného hospodaření. (Bible, 1. Mojžíšova 1:26-28; 2:15; Bible, 1. Paralipomenon 29:14; Bible, Ageus 1:3-11; Bible, Malachiáš 3:8-12; Bible, 1. List Korintským 9:9-14; Bible, Matouš 23:23; Bible, 2. List Korintským 8:1-15; Bible, List Římanům 15:26-27)

22. Křesťanský způsob života
Jsme povoláni, abychom žili zbožně, smýšleli, cítili a jednali v souladu se zásadami Písma. Aby Duch svatý v nás mohl utvářet charakter našeho Pána, účastníme se jen toho, co podporuje křesťanskou čistotu, zdraví a radost ze života. To znamená, že i naše zábavy a činnost ve volném čase se řídí normami křesťanského vkusu a krásy. Při veškerém respektování kulturních odlišností má být náš oděv jednoduchý, skromný a čistý, jak se sluší na lidi, jejichž krása nespočívá v zevnějších ozdobách, ale v ozdobě šlechetného a tichého ducha. To znamená, že se máme rozumně starat o své tělo jako o chrám Ducha svatého. Kromě přiměřeného pohybu a odpočinku máme dodávat tělu nejzdravější stravu, jakou můžeme připravit, a zdržovat se těch pokrmů, které Písmo označuje za nečisté. Alkoholické nápoje, tabák, nezodpovědné užívání drog a narkotik škodí našemu tělu; proto je nemáme užívat. Místo toho se máme zapojit do všeho, co naši mysl i tělo podřizuje Kristu, který má zájem o naše zdraví, radost a štěstí. (Bible, List Římanům 12:1-2; Bible, 1. List Janův 2:6; Bible, List Efezským 5:1-21; Bible, List Filipským 4:8; 2. Bible, List Korintským 10:5; 6:14-7,1; Bible, 1. List Petrův 3:1-4; Bible, 1. List Korintským 6:19.20; 10:31; Bible, 3. Mojžíšova 11:1-47; Bible, 3. List Janův 2)

23. Manželství a rodina
Manželství ustanovil Bůh v ráji a Pán Ježíš je potvrdil jako celoživotní spojení muže a ženy ve společenství lásky. Manželský slib činí křesťan jak Bohu, tak i svému životnímu partnerovi. Do křesťanského manželství by měli vstupovat jen lidé stejného vyznání. Vzájemná láska, úcta, respekt a zodpovědnost jsou pojivem tohoto svazku, který má zrcadlit lásku, svatost, důvěru a trvalost vztahu mezi Kristem a jeho církví. O rozvodu Ježíš Kristus učil, že ten, kdo se rozvádí (s výjimkou smilstva partnera) a uzavírá nový manželský svazek, dopouští se cizoložství. I když některé rodinné svazky nejsou ideální, manželé, kteří se v Kristu odevzdávají jeden druhému, mohou pod vlivem Ducha svatého a církve dosáhnout jednoty lásky. Bůh žehná rodině a chce, aby si její členové vzájemně pomáhali k úplné zralosti. Rodiče mají vést své děti, aby milovaly a poslouchaly Boha. Svým příkladem a slovy je mají učit, že Kristus je laskavý, vždy vlídný a starostlivý vychovatel, který si přeje, aby se staly údy jeho těla, členy Boží rodiny. Upevňování soudržnosti rodiny je jedním z cílů poselství evangelia pro poslední dobu. (Bible 1. Mojžíšova 2:18-25; Bible, Evangelium podle Matouše 19:3-9; Bible, Evangelium podle Jana 2:1-11; Bible, 2. List Korintským 6:14; Bible, List Efezským 5:21-33; Bible, Evangelium podle Matouše 5:31-32; Bible, Evangelium podle Marka 10:11-12; Bible, Evangelium podle Lukáše 16:18; Bible, 1. List Korintským 7:10.11; Bible, 2. Mojžíšova 20:12; Bible, List Efezským 6:1-4; Bible, 5. Mojžíšova 6:5-9; Bible, Přísloví 22:6; Bible, Malachiáš 4:5-6)

24. Kristova služba v nebeské svatyni
V nebi je svatyně, pravý svatostánek, jehož stavitelem je Pán, a ne člověk. V něm Kristus slouží v náš prospěch, zpřístupňuje věřícím požehnání své smiřující oběti, přinesené jednou provždy na kříži. Kristus byl uveden do úřadu jako náš slavný Velekněz a svou prostřednickou službu začal po svém nanebevstoupení. Roku 1844, na konci prorockého období 2300 dnů (let) přešel k druhé a závěrečné fázi své usmiřující služby. Je to dílo vyšetřujícího soudu, který je součástí závěrečného odstraňování veškerého hříchu. Předobrazem této skutečnosti bylo očisťování starodávné židovské svatyně v Den smíření. V předobrazné službě byla svatyně očištěna krví obětí zvířat, ale nebeské skutečnosti se očišťují dokonalou obětí Ježíšovy krve. Vyšetřující soud odhaluje nebeským bytostem, kdo z mrtvých zesnul v Kristu, a proto je v něm uznán hodným mít podíl na prvém vzkříšení. Tento soud také ukazuje, kdo z živých zůstává v Kristu, zachovává Boží přikázání a víru Ježíše Krista a je v něm připraven k vstupu do věčného království. Tento soud obhajuje Boží spravedlnost, zachraňující ty, kteří věří v Ježíše Krista. Prohlašuje, že lidé, kteří zůstali Bohu věrní, obdrží království. Dovršení Kristovy služby v nebeské svatyni bude pro lidi před druhým adventem znamenat ukončení doby milosti. (Bible, List Židům 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16-17; Bible, Daniel 7:9-27; 8:13-14; 9:24-27; Bible, 4. Mojžíšova 14:34; Bible, Ezechiel 4:6; Bible, 3. Mojžíšova 16; Bible, Zjevení 14:6-7; 20:12; 14:12; 22:12)

25. Druhý příchod Ježíše Krista
Druhý příchod Ježíše Krista je křesťanskou nadějí církve, slavným vyvrcholením evangelia. Spasitelův příchod bude doslovný, osobní, viditelný a celosvětový. Při Kristově návratu spravedliví mrtví budou vzkříšeni a spolu se spravedlivými živými budou oslaveni a vzati do nebe, avšak nespravedliví zemřou. Naplnění většiny proroctví a současný stav světa naznačují, že Kristův příchod je blízko. Bůh nám nezjevil čas této události, ale nabádá nás, abychom byli připraveni. (Bible, List Titovi 2:13; Bible, List Židům 9:28; Bible, Evangelium podle Jana 14:1-3; Bible, Skutky apoštolů 1:9-11; Bible, Evangelium podle Matouše 24:14; Bible, Zjevení 1:7; Bible, Evangelium podle Matouše 24:43-44; Bible, 1. List Tesalonickým 4:13-18; Bible, 1. List Korintským 15:51-54; Bible, 2. List Tesalonickým 1:7-10; 2:8; Bible, Zjevení 14:14-20; 19:11-21; Bible, Evangelium podle Matouše 24; Bible, Evangelium podle Marka 13; Bible, Evangelium podle Lukáše 21; Bible, 2. List Timoteovi 3:1-5; Bible, 1. List Tesalonickým 5:1-6)

26. Smrt a vzkříšení
Důsledkem hříchu je smrt. Avšak Bůh, který jediný je nesmrtelný, dá věčný život svým vykoupeným. Až do dne příchodu Páně je smrt pro všechny lidi stavem nevědomí. Až se zjeví Kristus, který je naším životem, vzkříšení spravedliví a živí spravedliví budou oslaveni a uchváceni vstříc svému Pánu. Druhé vzkříšení, vzkříšení nespravedlivých, bude o tisíc let později. (Bible, List Římanům 6:23; Bible, 1. List Timoteovi 6:15-16; Bible, Kazatel 9:5-6; Bible, Žalm 146:3-4; Bible, Evangelium podle Jana 11:11-14; Bible, List Koloským 3:4; Bible, 1. List Korintským 15:51-54; Bible, 1. List Tesalonickým 4:13-17; Bible, Evangelium podle Jana 5:28.29; Bible, Zjevení 20:1-10)

27. Tisíciletí a konec hříchu
Milénium znamená tisíciletou vládu Ježíše Krista s jeho svatými v nebi v době mezi prvním a druhým vzkříšením. V této době budou bezbožní mrtví souzeni; země bude úplně pustá, bez živých lidí, obývat ji bude satan a jeho andělé. Na konci tohoto období Kristus se svými svatými i se svatým městem sestoupí z nebe na zem. Tehdy budou vzkříšeni nespravedliví mrtví, kteří spolu se satanem a jeho anděly obklíčí Boží město; avšak oheň od Boha je spálí a očistí zemi. Takto bude vesmír navěky zbaven hříchu a hříšníků. (Bible, Zjevení 20; Bible, 1. List Korintským 6:2-3; Bible, Jeremijáš 4:23-26; Bible, Zjevení 21:1-5; Bible, Malachiáš 4:1; Bible, Ezechiel 28:18-19)

28. Nová země
Na nové zemi, kde přebývá spravedlnost, Bůh poskytne vykoupeným trvalý domov, dokonalé prostředí pro věčný život, lásku, radost a vzdělávání ve své přítomnosti. Bůh sám tam bude přebývat se svým lidem a utrpení ani smrt tam už nebude. Velký spor skončí a hříchu již nebude. Všechno živé a neživé bude zvěstovat, že Bůh je láska. A Bůh bude Bible, vládnout na věky. (Bible, 2. List Petrův 3:13; Bible, Izajáš 35; 65:17-25; Bible, Evangelium podle Matouše 5:5; Bible, Zjevení 21:1-7; 22:1-5; 11:15 )